Casos d’èxit

Tot seguit ressenyem algunes de les resolucions judicials obtingudes pels especialistes en concursal del nostre despatx profesional, en què s'ha aconseguit la conclusió del concurs de creditors de la societat concursada, sense declaració de responsabilitat per als membres del seu òrgan d'administració, o l'exoneració del passiu insatisfet en el cas de persones físiques:

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 9 de Barcelona de 25 de novembre de 2014, acordant la conclusió del concurs, el cessament en el seu càrrec de l’administració concursal amb aprovació de la rendició de comptes presentada, l’extinció de la personalitat jurídica de la societat, i la cancel·lació de les seves inscripcions registrals.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 9 de Barcelona de 18 de desembre de 2014, arxivant la peça de qualificació, per ser considerat el concurs com a fortuït.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 9 de Barcelona de 19 de desembre de 2014, declarant en concurs la companyia instant, i la simultània conclusió del procediment per falta de massa activa, acordant la dissolució i extinció de la personalitat jurídica de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil número 8 de Barcelona de 9 de gener de 2015, arxivant la peça de qualificació, per ser considerat el concurs com a fortuït.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 4 de Barcelona de 30 de gener de 2015, arxivant la peça de qualificació, per ser considerat el concurs com a fortuït, amb còpia de l’informe del ministeri fiscal proposant la qualificació del concurs com a fortuït.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 6 de Madrid de 2 de febrer de 2015, declarant en concurs la companyia instant, i la simultània conclusió del procediment per falta de massa activa, acordant a efectes concursals la dissolució i extinció de la personalitat jurídica de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil número 1 de Barcelona de 13 de juliol de 2015, declarant en concurs la companyia instant, i la simultània conclusió del procediment per falta de massa activa, acordant la dissolució i extinció de la personalitat jurídica de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 9 de Barcelona d’11 de gener de 2016, acordant la conclusió del concurs, el cessament en el seu càrrec de l’administració concursal amb aprovació de la rendició de comptes presentada, l’extinció de la personalitat jurídica de la societat, i la cancel·lació de les seves inscripcions registrals.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 7 de Barcelona de 3 de febrer de 2016, acordant la conclusió del concurs, el cessament en el seu càrrec de l’administració concursal amb aprovació de la rendició de comptes presentada, l’extinció de la personalitat jurídica de la societat, i la cancel·lació de les seves inscripcions registrals.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 7 de Barcelona de 20 de maig de 2016, arxivant la peça de qualificació, i qualificant el concurs com a fortuït.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat Mercantil nº 10 de Barcelona de 5 de juliol de 2016, declarant en concurs la companyia, i la simultània conclusió del procediment per falta de massa activa, acordant la dissolució de la societat.

Descarregar resolució judicial

ACASOC

Interlocutòria del Jutjat de Primera Instància nº 50 de Barcelona, especialitzat en la tramitació de concursos de creditors de persones físiques no empresaris, de data 21 de març de 2017, per la qual s’acorda concedir a la deutora concursada el benefici d’exoneració del passiu insatisfet (BEPI) amb caràcter definitiu, respecte de tots els seus crèdits, fins i tot els no comunicats.

Descarregar resolució judicial